ประกาศเรื่องศูนย์ฯ วีซ่าจีน เป็นตัวแทนรับยื่นขอวีซ่าสำหรับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน / วีซ่าสำหรับเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อให้ผู้ใช้บริการขอวีซ่าฮ่องกงฯ/มาเก๊าฯ ได้รับบริการที่สะดวกสบายในบรรยากาศที่แตกต่าง โดยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางประเภทบุคคลธรรมดาทั่วไป จะต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่า ที่ศูนย์ฯ วีซ่าจีนประจำกรุงเทพมหานคร  โดยแผนกกงสุลจีนประจำกรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการรับการสมัครวีซ่าข้างต้นอีกต่อไป


โดยมีรายละเอียดดังนี้:
1. ข้อมูลติดต่อของ ศูนย์ให้บริการรับยื่นขอวีซ่าจีน
 1) ที่อยู่: เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
 2) โทรศัพท์: +66-(0)22075888
 3) แฟกซ์: +66-(0)22075933
 4) อีเมล: bangkokcentre@visaforchina.org
 5) เว็บไซต์: http://www.visaforchina.org


2. เวลาเปิดให้บริการ
 1)  เวลาทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดเทศกาลไทย-จีน)
 2)  เวลารับยื่นขอวีซ่า : 9:00 – 15:00 น.
 3)  เวลาสำหรับจ่ายชำระเงินและรับเอกสารคืน : 9:00 – 16:00 น.
 4) ค่าธรรมเนียมบริการ : นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมวีซ่าเร่งด่วนของสถานทูตแล้ว ศูนย์ฯวีซ่าจีนจะคิดค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มโดยรายละเอียดสามารถตรวจดูได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ วีซ่าจีน
 5) ระยะเวลาดำเนินการ: บริการแบบธรรมดามีระยะเวลาดำเนินการ 4 วันทำการนับจากวันยื่นขอ สำหรับบริการเร่งด่วนขึ้นอยู่กับการอนุมัติของเจ้าหน้าที่กงสุลและจะยังมีค่าธรรมเนียมบริการเร่งด่วนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นั้นเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งในบางกรณีอาจจะใช้เวลาดำเนินการมากกว่าที่กำหนดไว้ เนื่องจากจำเป็นต้องส่งข้อมูลต่อไปยังรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อขออนุมัติ


3. ข้อควรทราบ
 1)  อำนาจในการอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูตหรือสถานกงสุลจีน ทางศูนย์ฯ วีซ่าจีนไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการรับประกัน การอธิบาย หรือชี้แจงแก้ไขผลการอนุมัติดังกล่าว
 2) ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเภททูตและราชการ (เจ้าพนักงานราชการ) หรือประสงค์จะขอวีซ่าประเภทการทูตหรือราชการ วีซ่าพิเศษอัธยาศัยไมตรีและประชาชนจีนที่ต้องการยื่นขออนุญาตเดินทางเข้าฮ่องกงฯ หรือ มาเก๊าฯ ยังสามารถยื่นคำขอต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลจีน (ที่อยู่: 55  อาคาร เอเอ  ชั้น 2  ถนน รัชดาภิเษก ซอย 3  ดินแดง   กรุงเทพฯ  10400 โทรศัพท์  : 66-2-2450888 โทรสาร  : 66-2-2472214 , 66-2-2457037)
 3) ผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่าฮ่องกงฯ หรือ มาเก๊าฯ ผ่านศูนย์ฯ วีซ่าจีน และยังสามารถยื่นเรื่องต่อกรมตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือกองกำลังตำรวจรักษาความมั่นคงทางสาธารณะแห่งรัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊าโดยตรง
 4) ข้อมูลเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่า ฮ่องกงฯและมาเก๊าฯ โปรดดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรมตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(www.immd.gov.hk/eng/services/visas/visit-transit/visit-visa-entry-permit.html) และเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองกำลังตำรวจรักษาความมั่นคงทางสาธารณะแห่งรัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (www.fsm.gov.mo/psp/eng/psp_top5_2_1.html).

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศเรื่องศูนย์ฯ วีซ่าจีน เป็นตัวแทนรับยื่นขอวีซ่าสำหรับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน / วีซ่าสำหรับเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อให้ผู้ใช้บริการขอวีซ่าฮ่องกงฯ/มาเก๊าฯ ได้รับบริการที่สะดวกสบายในบรรยากาศที่แตกต่าง โดยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางประเภทบุคคลธรรมดาทั่วไป จะต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่า ที่ศูนย์ฯ วีซ่าจีนประจำกรุงเทพมหานคร  โดยแผนกกงสุลจีนประจำกรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการรับการสมัครวีซ่าข้างต้นอีกต่อไป


โดยมีรายละเอียดดังนี้:
1. ข้อมูลติดต่อของ ศูนย์ให้บริการรับยื่นขอวีซ่าจีน
 1) ที่อยู่: เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
 2) โทรศัพท์: +66-(0)22075888
 3) แฟกซ์: +66-(0)22075933
 4) อีเมล: bangkokcentre@visaforchina.org
 5) เว็บไซต์: http://www.visaforchina.org


2. เวลาเปิดให้บริการ
 1)  เวลาทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดเทศกาลไทย-จีน)
 2)  เวลารับยื่นขอวีซ่า : 9:00 – 15:00 น.
 3)  เวลาสำหรับจ่ายชำระเงินและรับเอกสารคืน : 9:00 – 16:00 น.
 4) ค่าธรรมเนียมบริการ : นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมวีซ่าเร่งด่วนของสถานทูตแล้ว ศูนย์ฯวีซ่าจีนจะคิดค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มโดยรายละเอียดสามารถตรวจดูได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ วีซ่าจีน
 5) ระยะเวลาดำเนินการ: บริการแบบธรรมดามีระยะเวลาดำเนินการ 4 วันทำการนับจากวันยื่นขอ สำหรับบริการเร่งด่วนขึ้นอยู่กับการอนุมัติของเจ้าหน้าที่กงสุลและจะยังมีค่าธรรมเนียมบริการเร่งด่วนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นั้นเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งในบางกรณีอาจจะใช้เวลาดำเนินการมากกว่าที่กำหนดไว้ เนื่องจากจำเป็นต้องส่งข้อมูลต่อไปยังรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อขออนุมัติ


3. ข้อควรทราบ
 1)  อำนาจในการอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูตหรือสถานกงสุลจีน ทางศูนย์ฯ วีซ่าจีนไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการรับประกัน การอธิบาย หรือชี้แจงแก้ไขผลการอนุมัติดังกล่าว
 2) ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเภททูตและราชการ (เจ้าพนักงานราชการ) หรือประสงค์จะขอวีซ่าประเภทการทูตหรือราชการ วีซ่าพิเศษอัธยาศัยไมตรีและประชาชนจีนที่ต้องการยื่นขออนุญาตเดินทางเข้าฮ่องกงฯ หรือ มาเก๊าฯ ยังสามารถยื่นคำขอต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลจีน (ที่อยู่: 55  อาคาร เอเอ  ชั้น 2  ถนน รัชดาภิเษก ซอย 3  ดินแดง   กรุงเทพฯ  10400 โทรศัพท์  : 66-2-2450888 โทรสาร  : 66-2-2472214 , 66-2-2457037)
 3) ผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่าฮ่องกงฯ หรือ มาเก๊าฯ ผ่านศูนย์ฯ วีซ่าจีน และยังสามารถยื่นเรื่องต่อกรมตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือกองกำลังตำรวจรักษาความมั่นคงทางสาธารณะแห่งรัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊าโดยตรง
 4) ข้อมูลเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่า ฮ่องกงฯและมาเก๊าฯ โปรดดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรมตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(www.immd.gov.hk/eng/services/visas/visit-transit/visit-visa-entry-permit.html) และเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองกำลังตำรวจรักษาความมั่นคงทางสาธารณะแห่งรัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (www.fsm.gov.mo/psp/eng/psp_top5_2_1.html).